Türkiye’deki İnsan Hakları Savunucularına Kapsamlı Destek

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki insan hakları savunucularının (İHSler) korunması için üç yıllık bir hibe programına finansal destek sağladı. Bu kapsamda, insan hakları alanında faaliyet gösteren beş uluslararası kuruluş, ProtectDefenders.eu Sekreterliği desteğiyle programı yürütmek üzere bir Konsorsiyum oluşturdu.

Projenin amacı risk altındaki insan hakları savunucularını korumak, insan hakları savunucusu (İHS) sivil toplum kuruluşlarının gündelik çalışmalarına devam edebilmelerini sağlamak ve çalışmaları için daha elverişli bir ortam yaratmak için savunuculuk yapmalarına destek olmaktır.

Hibe programından insan hakları alanında çalışan resmi kayıtlı sivil toplum kuruluşları olduğu kadar, bireysel insan hakları savunucuları, resmi statüye sahip olmayan gruplar, girişimler veya ağlar da faydalanabilecek.

Hibe Desteği

Program, vereceği farklı nitelikteki hibeler aracılığıyla Türkiye’de insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunması ve savunulmasına destek olmayı amaçlıyor.

Hibe programı iki bileşenden oluşur :

Koruma hibeleri

Koruma hibeleri risk altındaki insan hakları savunucularının ve kuruluşlarının güvenliklerini ve korunma tedbirlerini iyileştirmeye yönelik gerekli adımları atmaları için maddi destek sağlar.

Koruma hibeleri, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, aşağıdaki alanları kapsar :

  • bir kişi veya kurumun fiziki, dijital ve iletişim güvenliğinin güçlendirilmesi;
  • yargısal tacize maruz kalan İHS'lerin hukuki harcamalarının karşılanması;
  • barışçıl insan hakları çalışmaları sebebiyle saldırıya uğramış veya bir sağlık sorunu yaşayan İHSlerin sağlık harcamalarının karşılanması;
  • hapisteki İHS'lere veya İHS'nin çalışmaları sebebiyle risk altında olan aile bireyleri için aile desteğinin sağlanması.

Koruma hibe başvurularının değerlendirilmesi Front Line Defenders tarafından gerçekleştiriliyor. Buraya tıklayarak Front Line Defenders’ın ilgili sayfasına erişebilir ve başvuru süreci ile ilgili detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Daha fazlasını oku

Kurumsal destek hibeleri

Kurumsal destek hibeleri, Türkiye’deki insan hakları savunucusu örgütlenmelerin 1) faaliyetlerini sürdürmeleri 2) yurtiçi ve yurtdışı bağlantılarını ve ağlarını güçlendirmeleri 3) insan hakları ihlallerini belgeleme, adalete erişim ve daha etkin bir çalışma ortamı için savunuculuk kapasitelerini artırmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kurumsal destek hibeleri iki bileşenden oluşuyor; çekirdek hibeler ve faaliyet/proje hibeleri.

Çekirdek Hibe

Çekirdek hibe, insan hakları girişimlerinin gelişmesini ve insan hakları çalışmalarını sürdürmelerini sağlayacak çalışmaları kapsıyor. Çekirdek hibe başvuruları bir ofis kurmak ve açık kalmasını sağlamaktan (kira, ofis mobilya ve malzemeleri ofis bakım ve onarım giderleri, güvenlik için gereken hizmet ve malzemelerin alımı gibi), personel harcamalarına (mevcut kadronun sürdürülebilirliğini sağlamak, proje kapsamında süreli veya geçici personel, yeni pozisyon için işe alımlar gibi)dijital,

yazılım ve bilgi güvenliği, websitesi ve sosyal medya tasarım harcamalarından (internet sitesi, mobil araçlar için websitesi tasarımı ve güncelleme hizmetleri multimedya entegrasyonu ve guncelleme hizmeti gibi) idari ve işletme giderleri, yazılı ve simultane çeviri hizmetleri, yayınlar ve diğer harcamalara (yurtiçi ve yurtdışı ulaşım giderlerine, denetim (audit), değerlendirme ve rapor hazırlama hizmet giderlerine kadar çeşitlilik gösterebilir.

Proje ve Faaliyet Hibeleri

Proje/faaliyet hibeleri, insan hakları grupları, kuruluşları, ağları ve benzeri yapılar tarafından geliştirilen ve uygulanması planlanan savunuculuk ya da kampanya, toplum inşası, eğitim, raporlama, ortak güvenlik planlarının hazırlanması ve uygulanması ve benzeri faaliyetleri kapsar. Daha da somutlaştırmak gerekirse, proje başvurularında şu gibi çalışmalar yer alabilir: karar alıcıları, uygulayıcıları ve uzmanları insan hakları konusunda daha duyarlı kılmayı amaçlayan çalışma ve faaliyetler, insan hakları ile ilgili kamusal kampanyalar ve farkındalık geliştirme çalışmaları , araştırma ve inceleme, dava izleme, insan hakları ihlallerini izleme ve veri toplama faaliyetleri, yargısal eylemler ve hukuki destek, mahkeme masrafları ve benzeri hukuki masrafların karşılanması, medya ve iletişim faaliyetleri, erişim faaliyetleri (diğer insan hakları savunucusu aktörlerle koalisyon oluşturma çalışmaları, halkın bir katılımını artırmayı amaçlayan çalışmalar gibi), dayanışma ve işbirliği faaliyetleri (insan hakları savunucusu kuruluşların ve girişimlerin güçlenmesini destekleyecek faaliyetler, risk altındaki toplulukları veya projenin özel amaç olarak öncelik verdiği konularla ilgili faaliyetler, müttefiklerle stratejik işbirliğini güçlendirmeye yönelik faaliyetler, yaratıcı projelere destek vb), stratejik planlama ve örgütsel gelişim çalışmaları, kaynak yaratma, gelişim (büyüme) ve kurumsal tanıtım faaliyetleri.

Başvurularda yerel veya uluslararası düzeyde, bir kez veya bir dizi yapılacak etkinlik/çalışma da yer alabilir. Bunlar seminerler (ekip içi kapasite artırma, kurum için değerlendirme ve planlama amaçlı kapalı toplantılar (retreat), sertifika programları vb), konferanslar, eğitim ve atölyeler (bu eğitimler kurum içi, ya da belli bir hedef kitleye yönelik, bir eğitim programı kapsamında ya da hazırlanması için, yerel kuruluşların kapasitelerini artırmaya yönelik, vb) , saha ziyaretleri (erişim, ağ oluşturma araştırma/inceleme, keşif vb), yayınlar (kitapçık, poster, el ilanı, rapor, makale gibi basılı malzeme ile blog, görsel/işitsel yayın kanalı, makale sunumu gibi dijital ürünler).

Kurumsal destek hibeleri ProtectDefenders.eu Sekreterliği tarafından sağlanmaktadır.

Başvuru için aranan kriterler, hibe sağlanabilen faaliyetler, başvuru yapmak için izlenmesi gereken adımlar ve değerlendirme sürecine dair detaylı bilgilere, hibe başvuruları rehberinden ulaşabilirsiniz.

Daha fazlasını oku

Kurumsal Hibe Desteğine Başvuru

Hibe desteğine başvurmak için:

(1) ProtectDefenders.eu sitesinde yer alan güvenli internet formunu doldurarak çevrimiçi başvuru gönderebilirsiniz. Güvenli başvuru formuna erişmek için buraya tıklayınız.

(2) Formu indirip doldurmayı tercih ederseniz, e-posta ile başvuru yapabilirsiniz. E-mail ile yapılan başvurularda hem başvuru formu hem de bütçe önergesini ayrıca indirip doldurmak gereklidir. Bu iki formu doldurduktan sonra t2@protectdefenders.eu adresine e-mail ile göndererek başvuru yapabilirsiniz.

Detaylı bilgi için hibe başvuruları rehberini okumanızı öneriyoruz.

Eğer başvurunuz kabul edilebilirlik şartlarına uygunsa Türkiye Konsorsiyumu yönetim kurulu üyeleri tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Projenizle ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyulması durumunda ProtectDefenders.eu Sekreterliği başvuranlarla iletişime geçebilir.

Türkiye Konsorsiyumu yönetim kurulu başvuruları değerlendirmek için her üç ayda bir toplanır. Dolayısıyla, başvuru yaptığınız tarihe göre, en fazla üç ay içerisinde başvurunuzla ilgili bir karara varılacaktır.

Daha fazlasını oku


İletişim

Hibelere ve başvuru sürecine dair sorularınızı t2@protectdefenders.eu adresinden bize yazabilirsiniz.

ProtectDefenders.eu Hakkında

ProtectDefenders.eu, dünya çapında yüksek risk ve zorlu koşullar altındaki insan hakları savunucularını korumak üzere kurulmuş olan Avrupa Birliği İnsan Hakları Savunucuları mekanizmasıdır. Mekanizmanın çalışmaları, insan hakları alanında faaliyet yürüten oniki uluslararası örgütten oluşan bir Konsorsiyum tarafındangerçekleştirilmektedir.

ProtectDefenders.eu, dünya çapında insan haklarını savunmak ve geliştirmek için çaba sarfeden kişiler ve yerel aktörlere; sürekli, kapsamlı ve toplumsal cinsiyet odaklı bir Avrupa Birliği desteği sağlamaktadır.

ProtectDefenders.eu Sekreterliği kendini, ücra yerlerde ve insan hakları savunuculuğu yapmanın özellikle tehlike arz ettiği ülkelerde çalışan insan hakları savunucularına ulaşmaya adar. Aralarında kadın hakları, LGBTİ hakları, toprak ve çevre hakları, ekonomik ve sosyal haklar ve azınlık hakları savunucuları kişiler ve avukatlar ile ifade ve örgütlenme özgürlüğü için mücadele edenler olmak üzere çalışmaları nedeniyle bilhassa hedef gösterilen savunuculara ağırlık verilir. ProtectDefenders.eu, kaynaklarının toplam %95’ini finanse etmekte olan Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA-EIDHR) tarafından desteklenir.

Daha fazlasını oku

Aracılık alanları

Yereldeki insan hakları örgütlerinin işletme kapasitelerini birleştirme. ProtectDefenders.eu, diğer hibe sağlayıcıları tarafından nadiren desteklenen ancak insan hakları savunucularının orta ila uzun dönemli beklentileri açısından önem taşıyan işletme faaliyetlerine hibe aktarımını önceler,

- Özellikle izole edilmiş alanlarda olmak üzere yeni oluşan yerel girişimleri desteklemek veya ağlar ya da odak noktaları gibi insan hakları savunucularını koruma yapılarını güçlendirmek;

- Beklenmeyen bir durum veya ağır güvenlik, finansal, yasal veya idari şartlar nedeniyle ‘tehlike altında’ olan yerel örgütlere bir yaşam hattı sunmak.

İnsan hakları savunucuları ve kuruluşlarının maruz kaldığı ihlalleri önlemek ya da bunlara tepki göstermek ve insan hakları gündemini öne çıkarmak amacıyla yereldeki yenilikçi çalışmalar ve projelerin kapasitelerini artırmak.

ProtectDefenders.eu, insan hakları kuruluşları ve ağları tarafından savunuculuk veya kamusal kampanyalar, kapasite geliştirme ve eğitim, bulguların tespiti ve basılması, ortaklaşa erişim ve koruma planlarının gerçekleştirilmesi ile ilgili stratejilere destek olur.

- Yereldeki kuruşların fiziksel ve dijital güvenlik, yasal müdafaa, davalandırma gibi kendilerini korumalarına yardımı dokunacak belirli konularda eğitim alma ya da yürütme olanağı sunarak kapasitelerini inşa etmek;

- İnsan hakları hareketine negatif etkileri olacağı önceden görülebilen ülkeler veya durumlarda insan hakları savunucularının maruz kaldığı hibe kısıtlılıkları, karalamalar ve suç unsuru haline getirilme haliyle mücadele etmek; yasal ve politik değişiklikler için çalışan girişimleri destekleyen özel raportörlerin “akedemik” ziyaretleri, ulusal, bölgesel ve uluslararası kampanyalar veya savunuculuk projeleri vb yollarla savunucuların korunması ve insan hakları gündeminin öne çıkarılması için yapılan kampanya ve savunuculuk çalışmaları.

Daha fazlasını oku